Logo

 

Privacyverklaring

 

Versie:   2.2

Datum:   24 oktober 2019

 

Verwerking persoonsgegevens bij GSE Automatisering BV

 

Bedrijf

GSE Automatisering is een handelsnaam van GSE Automatisering BV, gevestigd in Zwaag.

GSE Automatisering BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

GSE Automatisering BV

Corantijn 87E

1689AN Zwaag

0229-201548

info@gse.nlwww.gse.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

GSE Automatisering BV verwerkt persoonsgegevens van personen bij bedrijven en particuliere relaties. Wij krijgen deze persoonsgegevens doordat u of uw bedrijf gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt heeft.

Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij verwerken van bedrijven:

 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige gegevens die u actief verstrekt in correspondentie en/of telefonisch.
 • BTW nummer, indien wettelijk vereist;
 • Relevante bankrekeningnummers;
 • Offerte gegevens;
 • Order gegevens;
 • Gegevens van, met u of uw organisatie, afgesloten contracten;
 • Gegevens van de, voor u of uw organisatie, uitgevoerde projecten;
 • Service verzoeken van u of uw organisatie;
 • Datum, tijd en omschrijving van de voor u of uw organisatie uitgevoerde werkzaamheden;
 • Gegevens m.b.t. financiële transacties;
 • Voor de uitvoering van onze werkzaamheden binnen uw organisatie relevante gegevens van uw ICT omgeving;
 • Gegevens van contactpersonen.

 

Voor wat betreft het bewaren van persoonsgegevens van contactpersonen van relaties beperkt dit zich tot:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Functie;
 • Vaste en/of mobiele zakelijke telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige gegevens die u actief verstrekt in correspondentie en/of telefonisch.

 

Voor support aan/voor onze relaties kunnen wij incidenteel ook de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • IP-adres;
 • Historische gegevens over de werking van een product of oplossing.

 

Van het personeel dat bij GSE Automatisering BV in dienst is, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens;
 • BSN;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Datum in dienst;
 • Datum aanvang en hoogte van het pensioengevend salaris en de deeltijdfactor;
 • Wijziging deeltijdfactor bijvoorbeeld bij minder werken, onbetaald verlof en arbeidsongeschiktheid;
 • Gegevens partner (naam, geboortedatum en geslacht);
 • Aanvang en einde van een periode van onbetaald verlof, inclusief het verlofpercentage;
 • Wijziging pensioengevend salaris;
 • Wijziging werkgeversgegevens (bv. verhuizing of wijziging statutaire naam);
 • WIA- beschikking deelnemer;
 • Afmelding bij einde dienstverband.

 

Verwerkingsdoelen en grondslag

GSE Automatisering BV verwerkt persoonsgegevens van relaties en klanten met de volgende doelen:

 • Afleveren van goederen en diensten;
 • Afhandelen van uw betaling;
 • Verwerken van kortingen, conform de vereisten van de fabrikant;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief;
 • Bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Bieden van de mogelijkheid om een account aan te maken in onze webshop;
 • Voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

GSE Automatisering BV neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

 

Bewaartermijn

GSE Automatisering BV bewaart persoonsgegevens van personen van zakelijke en particuliere relaties. Er is geen limiet aan de duur van de bewaarperiode van deze persoonsgegevens.

 

Van zakelijke relaties waarmee de samenwerking is beëindigd, sollicitanten en oud-werknemers worden persoonsgegevens niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld werden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

GSE Automatisering BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van ons, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. GSE Automatisering BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies

GSE Automatisering BV gebruikt op haar website geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door GSE Automatisering BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van uw toestemming of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naarinfo@gse.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, nemen wij zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, contact met u op om uw identiteit te verifiëren en uw verzoek te verwerken.

 

GSE Automatisering BV wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Een relatie kan inzicht verkrijgen in de over hem/haar opgeslagen informatie middels een verzoek hiertoe via info@gse.nl. Op verzoek, middels een mail naarinfo@gse.nl, zullen wij onjuist geregistreerde informatie corrigeren dan wel verwijderen. Het verwijderen van gegevens is alleen mogelijk als de wettelijk voorgeschreven minimum bewaartermijn van de desbetreffende gegevens verstreken zijn.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

GSE Automatisering BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op viainfo@gse.nl.

 

Gegevens van relaties, waaronder ook persoonsgegevens worden nimmer ter beschikking gesteld aan andere partijen en of personen anders dan na:

 • een schriftelijke verzoek hiertoe van de contactpersoon zelf;
 • een uitspraak hiertoe door een bevoegde Nederlandse rechter.

 

 

 

Gekoppelde documenten openen of opslaan:
Privacyverklaring van GSE Automatisering BV.pdfPrivacyverklaring van GSE Automatisering BV.pdfvr 10 jun 2022